GDPR – Privatlivspolitik

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsnavn By Hincheldey Aps

Store Kongensgade 32
1264 København K

Telefonnummer (+45) 23732104
Email shop@byhincheldey.com
Hjemmeside www.byhincheldey.com

 

Dataansvarlige, evt. repræsentant for dataansvarlige

Navn Cecilie Hincheldey
Telefonnummer (+45) 23732104
Email shop@byhincheldey.com

 

Generelt om databeskyttelse i By Hincheldey

Som led i aktiviteter vedrørende Websitet og webshoppen behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine data samt formål, legitime behandlingsgrundlag og dine rettigheder som registreret.

Transparent databehandling

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig, og til hvilke formål de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website. Vedrørende oplysninger der er givet på baggrund af samtykke:

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.  Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger sker ikke uden samtykke.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Den registreredes rettigheder

Som registreret hos By Hincheldey har du følgende rettigheder. Nedenfor er angivet, hvordan By Hincheldey håndterer disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.

Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder, som du også har fået oplyst, da du registrerede dig.

Dine rettigheder er:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til indsigelse
 • Ret til begrænsning
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at tilbagetrække samtykke
 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Du skal sende en mail til shop@byhincheldey.com, og oplyse om anmodning til indsigt.

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig, Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger: Du skal sende en mail shop@byhincheldey.com og oplyse om, hvilke oplysninger der skal berigtiges og årsag og identifikation, således Dataansvarlige har vished om rigtigheden.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.
Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Du skal skrive en mail til shop@byhincheldey.com, hvori det fremgår, hvilke oplysninger der ønskes slettet.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt du som registreret ønsker, at udøve din ret til indsigelse mod behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Du skal skrive en mail til shop@byhincheldey.com, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigelse. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling. Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:
Du skal skrive en mail til shop@byhincheldey.com, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører.

Ret til dataportabilitet

Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet for de personoplysninger, der er givet til et givent formål, skal du gøre som følger:
Du skal skrive en mail til shop@byhincheldey.com, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret dataportabilitet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:
Nyhedsbrev: Du kan som registreret til enhver tid trække sin samtykkeerklæring tilbage ved at afmelde sig nyhedsbrevet. Dette gøres ved, at du trykker på afmeld-knappen i nyhedsbrevet. Når dette er udført, sendes en sidste mail, hvori det fremgår, at samtykkeerklæringen er trukket tilbage, samt at de afgivne personoplysninger vil blive slettet.

Du kan som registreret skrive en mail til shop@byhincheldey.com , hvori det fremgår, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, Underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

Hvad bruger vi dine data til (behandling af persondata)

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formål, hvilke oplysninger der er tilstrækkelig og relevante, du bliver ved afgivelse af dine oplysninger oplyst om, hvorfor vi indsamler de enkelte oplysninger. Der kan være retslige forpligtelser som gælder for den dataansvarlige, og er årsag til at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. proces angivet under “registreredes rettigheder”.

Vi opbevarer og behandler udelukkende almindelige oplysninger om dig, du kan se neden for hvilke oplysninger vi anvender, til hvilket formål og på hvilket behandlingsgrundlag

Cookies:

Inden vi anvender cookies, skal du acceptere dette, du bliver samtidig oplyst om, hvad vi bruger cookies til, og hvordan du kan slette dem, hvis du ikke længere vil acceptere det.

Vi anvender cookies for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt til statistik og analyse af adfærd på hjemmesiden, når vi behandler cookies sker det på baggrund af det samtykke du afgiver, når du besøger vores hjemmeside. Samtykket er vores legitime grundlag for at behandle dine oplysninger jf. Artikel 6 stk 1 litra a i persondataforordningen.
Vi anvender også cookies til markedsføringsformål. Når vi anvender cookies til markedsføringsformål, henter vi samtykke inden.  Samtykket er vores legitime grundlag for at behandle dine oplysninger jf. Artikel 6 stk 1 litra a i persondataforordningen

Nyhedsbreve:

Vi behandler navn og e-mail i forbindelse med abonnement på nyhedsbreve. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev skal du give samtykke til at vi behandler dine oplysninger. Samtykket er vores legitime grundlag for at behandle dine oplysninger jf. Artikel 6 stk 1 litra a i persondataforordningen

Køb via vores webshop:

Når du køber varer på vores webshop, behandler vi følgende oplysninger

Navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, og e-mail. Derudover vises din købshistorik, under din profil, når du er logget ind. Vi er forpligtet til at registrer, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt.
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede, vi beder derfor dig oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

Sletning af oplysning

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end vi har pligt til eller legitimt grundlag for.

Vi sletter dine oplysninger i følgende tilfælde:

 • Oplysninger som opbevares jf. Bogføringslovens §10 gemmes i indeværende år + 5 år
 • Oplysninger som behandles på baggrund af samtykke gemmes indtil et af følgende gør sig gældende:
  • Du har trykket samtykket tilbage ved hjælp af knap i nyhedsbrev
  • Du har anmodet dataansvarlige om at få slettet dine oplysninger
  • Vi tilbyder ikke længere den service som du har givet samtykke til behandling for

Behandlingssikkerhed – organisatoriske og tekniske

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed

Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer), SSL er en krypteringsprotokol og betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

Sikkerhed i modtagersystemer:

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vores hjemmeside stiller følgende tekniske garantier for den tekniske sikkerhed

 • Antivirus
 • Brugernavn og Adgangskode beskyttet ved OS login
 • SQL db med dobbelt login
 • Firewall som sikre trafikken ud og ind

Organisatoriske foranstaltninger:

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger.

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

 

Overførsel til tredjeland

Der overføres ikke oplysninger til tredjeland

 

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil med dataoplysninger. En cookie kan ikke ødelægge noget på din computer.

De bruges ofte til at give en bedre brugeroplevelse og til indsamling af oplysninger vedrørende brug af en hjemmeside.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi benytter cookies på hjemmesiden, til dels med det formål at sikre at hjemmesiden virker ordentligt og giver dig en bedre brugeroplevelse. Derudover benytter vi cookies som kilde til statistik.

Hvis vi gemmer cookies på dit udstyr som del af en tjeneste, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Inden vi gemmer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke , dette afhænger af e-privacy forordningen)

Nedenfor kan du få flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du finde vejledningen under vores cookiepolitik.

 

Hvordan kan jeg undgå eller slette cookies?

Du kan til enhver tid slette cookies i browseren, men du skal være opmærksom på, at der kan være funktioner på hjemmesiden, der efterfølgende ikke virker optimalt.

Erhvervsstyrelsen har følgende vejledning til, hvordan du undgår cookies:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

 

Liste over cookies der bliver benyttet, samt formål og udløb

 

Navn Udbyder Formål/ Purpose Udløb/expiry
Google Cookien bliver brugt i forbindelse med statistik på hjemmesiden. 1 Year
Instagram remarketing 180 days
Facebook remarketing 180 days